Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hertzberger RTM B.V.

 

Definities

Dag: 31/05/2021
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden, zoals software;
Herroepingsrecht: uw mogelijkheid om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Overeenkomst: een overeenkomst op afstand die Hertzberger RTM B.V. en u sluiten via onze website;

Modelformulier voor herroeping: het formulier dat opgenomen is in de bijlage van de algemene voorwaarden.

 

Onze gegevens

Hertzberger RTM B.V. handelend onder Hertzberger TV, Jeroen Hertzberger

 

 

Adres: Burg F.H. van Kempensngl 8

Plaats: Rotterdam

 

Telefoonnummer: +31 6 41295782
E-mailadres: jeroenhertz@gmail.com

KvK-nummer: 68900279
Btw-identificatienummer: NL857639183B01

 

Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van Hertzberger RTM B.V. en op de overeenkomst tussen {{ handelsnaam }} en u.
 2. Voordat de overeenkomst tot stand komt, stelt Hertzberger RTM B.V. de algemene voorwaarden via onze website of per e-mail aan u beschikbaar zodat u de algemene voorwaarden gemakkelijk kunt opslaan. Als dit niet kan, zal Hertzberger RTM B.V. voordat de overeenkomst tot stand komt aangeven op welke manier u kennis kunt nemen van de algemene voorwaarden en dat we ze op uw verzoek per e-mail of op een andere manier kosteloos naar u toezenden.
 3. Als naast de algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kunt u zich beroepen op de bepaling die voor u het meest gunstig is.

 

Aanbod

 1. Kennelijke vergissingen in het aanbod binden Hertzberger RTM B.V.
 2. Het aanbod bevat zodanige informatie dat voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Als u een bestelling plaatst bij Hertzberger RTM B.V. , bevestigen wij onmiddellijk per e-mail dat wij de aanvaarding hebben ontvangen.

 

 

 

 

 

Herroepingsrecht

 1. U heeft het recht een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. Bedenktijd is de termijn waarbinnen u gebruik kunt maken van uw herroepingsrecht.
 2. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is het product heeft ontvangen, of:
  1. als u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen; of
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u of een door u aangewezen derde de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
 3. U kunt een overeenkomst tot het verrichten van diensten en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd binnen 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen. De bedenktijd gaat in op de dag na het sluiten van de overeenkomst.

 

Behandeling van het product tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product. U moet het product slechts behandelen in de mate die nodig is om de aard en de werking van het product vast te stellen. Behandel het product zoals u dat in een winkel zou mogen doen.
 2. U bent aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan.

 

Uitoefening van het herroepingsrecht

 1. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, meldt u dit binnen de bedenktijd door middel van het modelformulier voor herroeping of op een andere duidelijke manier aan Hertzberger RTM B.V.
 2. U stuurt het product zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de melding, terug of overhandigt u dit aan (een gemachtigde van) Hertzberger RTM B.V. Dit hoeft niet als wij hebben aangeboden het product zelf af te halen.
 3. U stuurt het product met alle geleverde toebehoren terug, als het kan in originele staat en verpakking en volgens de instructies van Hertzberger RTM B.V.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u.
 5. Wij declareren de rechtstreekse kosten van het terugzenden aan de koper.
 6. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten ontbonden.

 

Verplichtingen van Hertzberger RTM B.V. bij herroeping

 1. Als u de melding van herroeping via onze website of per e-mail kunt versturen, sturen we na ontvangst van deze melding onmiddellijk een ontvangstbevestiging.
 2. Hertzberger RTM B.V. vergoedt uw betaling (inclusief eventuele leveringskosten die door ons in rekening gebracht voor het geretourneerde product) onmiddellijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na de dag waarop u de herroeping aan ons meldt.
 3. Tenzij Hertzberger RTM B.V. aanbiedt het product zelf af te halen, mogen we wachten met terugbetalen tot Hertzberger RTM B.V. het product heeft ontvangen of tot u aantoont dat u het product heeft teruggezonden, afhankelijk van wat eerder gebeurt.
 4. Hertzberger RTM B.V. gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor u.
 5. Als u heeft gekozen voor een duurdere levermethode dan de goedkoopste, hoeft Hertzberger RTM B.V. de bijkomende kosten voor de duurdere levermethode niet terug te betalen.

 

Prijs

 1. Tijdens de in het aanbod vermelde geldigheidsduur verhoogt Hertzberger RTM B.V. de prijzen niet, behalve als de prijswijzigingen komen door veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien ze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Hertzberger RTM B.V. dit bepaalt heeft en:
  1. het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. u de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. De prijzen in het aanbod van producten of diensten zijn inclusief btw.

 

Nakoming van de overeenkomst en extra garantie

 1. Hertzberger RTM B.V. waarborgt dat de producten of diensten voldoen aan de overeenkomst. Als het overeengekomen is, waarborgt Hertzberger RTM B.V. ook dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Extra garantie zijn toezeggingen van Hertzberger RTM B.V. onze leverancier, fabrikant of importeur waar u rechten aan kunt ontlenen die verder gaan dan uw wettelijke rechten.
 3. Verstrekte extra garantie beperken uw wettelijke rechten niet.

 

Uitvoering van de overeenkomst en levering

 1. Hertzberger RTM B.V. zal zorgvuldig omgaan met de uitvoering van de bestelling.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat u aan Hertzberger RTM B.V. heeft doorgegeven.
 3. Hertzberger RTM B.V. zal bestellingen uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Als de levering vertraging ondervindt of een bestelling niet of gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk Hertzberger RTM B.V. dagen nadat u de bestelling geplaatst heeft bericht.
 4. Het risico van beschadiging of vermissing van producten berust bij Hertzberger RTM B.V. tot het moment van levering aan u of een door u aangewezen derde, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Betaling

 1. U moet betalen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktijd of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen. Bij een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt de termijn aan op de dag nadat u de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Hertzberger RTM B.V. mag u niet in de algemene voorwaarden verplichten om meer dan 50% vooruit te betalen.
 3. U moet fouten in betaalgegevens onmiddellijk aan Hertzberger RTM B.V.

 

Klachtenregeling

 1. Hertzberger RTM B.V heeft een klachtenregeling.
 2. U moet klachten onmiddellijk en volledig melden bij Hertzberger RTM B.V.
 3. Hertzberger RTM B.V. beantwoordt klachten binnen 14 dagen. Als het behandelen van een klacht langer duurt, zal Hertzberger RTM B.V. binnen 14 dagen een ontvangstbevestiging sturen en een indicatie geven wanneer we een uitvoeriger antwoord geven.
 4. U kunt ook een klacht melden via het ODR-platform van de Europese Unie (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage).

 

Geschillen

Op overeenkomsten tussen Hertzberger RTM B.V. en u waar de algemene voorwaarden betrekking op hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of afwijkende bepalingen moeten schriftelijk worden vastgelegd en mogen niet in uw nadeel zijn.

 

 

Bijlage: modelformulier voor herroeping

 

Stuur dit ingevulde formulier alleen terug als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan:

Hertzberger RTM B.V.

Burg F.H. van Kempensngl 8, Rotterdam

Rotterdam

jeroenhertz@gmail.com

 

Hierbij deel ik u mede dat ik onze overeenkomst betreffende de koop van de volgende bestelling herroep:

 

Besteld/ontvangen op:

 

Naam:

 

Adres:

 

Handtekening (alleen als u dit formulier per post verstuurt):